RESMİ KURUMLAR
PSİKOSOSYAL SERVİS

Psiko-sosyal yardım servisi personel ve hükümlülerin ruh ve beden sağlığı ve bütünlüğüne ilişkin koruyucu, geliştirici programları araştıran, uygulayan ve gerektiğinde tedavi sürecine katılarak psikolojik destek ve müdahalede bulunan, ayrıca hükümlülerin bireysel özelliklerini, yaşam koşullarını ve suç işleme nedenlerini belirleyerek bireysel gelişmelerine yardımcı olan, kurum yaşamına uyumlarını ve toplumsal yaşamla uyumlaşmalarını sağlayan ve bireyin yeniden suç işlemesini engelleyecek önlemleri alan ve bu amaçla gerektiğinde kurum en üst amirinin bilgisi dahilinde, aileler ve sosyal çevreyle görüşme yapan servistir. Psiko-sosyal yardım servisinde, iki psikolog ve iki sosyal çalışmacı görev yapmaktadır. Psiko-sosyal servis uzmanları planlama, yürütme ve izleme değerlendirme çalışmalarını mesleki bilgi ve uzmanlık alanı çerçevesinde yürütür. Mesleki yöntem ile inceleme, problem çözme, gözlem, görüşme, rapor yazma ve dosyalama gibi teknikleri çalışmalar sırasında kullanır.

A. Hükümlü-Tutukluya Yönelik Hizmetler
- Kuruma Girişteki Hizmetler
Kuruma yeni gelen geçici kabul bölümünde kalan hükümlü-tutukluya azami ilk 3 gün içinde uzman kendini ve kurumda yürütülen psikolojik hizmetleri tanıtır. Uzmana hangi durumlarda ve nasıl başvurabileceğini anlatır ve hükümlü/tutukluyu tanımak ve psiko-sosyal destek sağlamak amacıyla genel psiko-sosyal değerlendirme yapar.

- Kurum Sürecindeki Hizmetler
Hükümlü ve tutukluların dilekçeli görüşme talepleri, idare ve diğer birimlerin yönlendirmesi ve rutin takip amacıyla bireysel psiko-sosyal görüşmeler yapılmaktadır. İyileştirme programları kapsamında spor alanları, çok amaçlı salon, kütüphane ve iş atölyelerinden yararlanma, meslek edinme kursları gibi faaliyetlere katılabilecek durumdaki hükümlüler ile kurumun iç hizmetlerinde çalıştırılacak hükümlüleri belirleyerek idare ve gözlem kuruluna sunar. Psiko-sosyal yardım servisi, hükümlülerin gözlem ve sınıflandırma formunu düzenler. Ayrıca servisin çalışmalarıyla ilgili olarak üç ayda bir raporla kurum en üst amirine bildirir.

Gerekli gördüğünde hükümlü-tutuklunun aile üyeleri ile görüşme yaparak sorunların tespit edilmesine ve çözümlenmesine yardımcı olur. Öfke kontrolü, madde ve alkol bağımlılığı, salıverilme sonrası sosyal yaşama adapte olma ve aile eğitimi konularına yönelik bağımsız bir grup çalışma odasında programlar düzenler.

B. Personele Yönelik Hizmetler
Personelin talebi doğrultusunda iş stresi, stresle başa çıkma yöntemleri, ailevi sorunlar, 0-18 yaşında çocuğa yaklaşım, okul sorunları vb. konularda görüşmeler yapılmaktadır. Ayrıca iş stresinden uzaklaşmak, motivasyon artırmak ve birlik beraberlik oluşturmak amacıyla çeşitli yemek ve eğlence programlarının düzenlenmesinde aktif rol alır.

C. İdari Görev Yetki ve Sorumluluklar
Hükümlü-tutuklunun psiko-sosyal özelliklerini, davranışlarının nedenlerini değerlendirmek, açıklamak ve bilgi aktarımında bulunmak amacıyla Disiplin ve İdare Kurulunda görev alır. Kurul toplantılarına katılır, oy kullanır.

Disiplin kurulunda;

  • İnfaz rejimine uyan, kendisine uygulanan tretman çalışmalarında olumlu gelişmeler kaydeden hükümlü-tutuklunun ödüllendirilmesini idareye teklif eder.
  • Disiplin soruşturması gerektiren durumlarda tutanakları okur, gerekli görüyorsa tutanağı tutan kişi ve hükümlü-tutuklu ile görüşmeler yapar.

İdare ve Gözlem Kurulunda;

  • Hükümlünün müşahede ve sınıflandırılma aşamalarında görev alır. Yayın Seçici Kurulun üyesidir. Kurulla ilgili görevleri yapar.
  • Kurum içinde günlük yaşamın programlanmasında, mesleki formasyonu idareye görüş ve öneriler bildirir.

D. Diğer Mesleki Çalışmalar
Ceza infaz kurumu yönetimi, infaz ve diğer mesleki konulardaki konularda araştırma kaynak ve dokümanları takip eder. Kurum içinde çeşitli araştırma projeleri geliştirip uygulayabilir.
Üniversite, hastane, diğer kamu kurum ve kuruluşları, mesleki ve sivil toplum örgütleri ile ilişki kurarak kurumdaki psiko-sosyal hizmetlerin kalite ve etkinliğini artırmaya çalışır.


SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı Bolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Resmi Web Sitesi © 2018 Tüm Hakları Saklıdır. →Nedim AKCA←